Polityka Prywatności

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Czyniąc zadość wymogom powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz w celu ochrony prawa do prywatności Użytkowników Aplikacji WatchOUT, Spółka [WATCHOUTAI Sp. z o.o.] z siedzibą w [Krakowie] przy ul. [Smoleńsk 23/2, 31-108 Kraków], publikuje dokument informujący i wyjaśniający o sposobie przetwarzania, gromadzenia i zabezpieczenia danych Użytkowników Aplikacji WatchOUT. Na potrzeby niniejszej Polityki Prywatności użyte zostały definicje zaczerpnięte z “Regulaminu Aplikacji WatchOUT”, dostępnego pod adresem www.watchoutai.com

Każdy z Użytkowników przed rozpoczęciem korzystania z Aplikacji, powinien zapoznać się z treścią niniejszej Polityki Prywatności.

II. ADMINISTRATOR DANYCH

1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pomocą Aplikacji pozostaje [WATCHOUTAI Sp. z o.o.] z siedzibą w [Krakowie] przy ul. [Smoleńsk 23/2, 31-108 Kraków],wpisana do angielskiego rejestru przedsiębiorców pod numerem [13189449] (dalej jako: ,,Administrator” bądź ,,Usługodawca”);
2. Dane osobowe pozostają przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz brytyjską ustawą o ochronie danych osobowych – Data Protect Act 2018.
3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
3.1

przetwarzane zgodnie z prawem;

3.2

zbierane dla oznaczonych zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnie z tymi celami;

3.3

adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne dla osiągnięcia celu przetwarzania.

4. Administrator zapewnia, iż z należytą starannością dba o ochronę prywatności i poufności danych Użytkowników Aplikacji, a nadto, iż stosuje wszelkie niezbędne środki techniczne i organizacyjne, które zapewniają należytą ochronę danych Użytkowników Aplikacji.
5. Z inspektorem ochrony danych [Oliwer Kotecki] można skontaktować się pod adresem e-mail: [[email protected]].
6. W celu jednak uzyskania pełnego dostępu do treści i usług oferowanych za pośrednictwem Aplikacji należy dokonać rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. Podanie danych przez Użytkownika jest dobrowolne, przy czym brak podania niektórych danych może uniemożliwić rejestrację i korzystanie z pełnych usług Aplikacji, uzyskanie odpowiedzi na zadane pytania, a także otrzymanie newslettera, przy czym podanie danych pozostaje w pełni dobrowolne. Spółka poucza także, iż podanie nieprawdziwych, niepoprawnych lub nieaktualnych informacji może ograniczyć możliwości Aplikacji w zakresie świadczenia usług.

III. CEL I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH

1. Dane osobowe Użytkowników Aplikacji są zbierane przez Administratora i wykorzystywane w celu:
1.1

zawarcia i wykonywania Umowy na warunkach określonych w Regulaminie, w tym dostarczania treści i usług Użytkownikom;

1.2

kontaktowania się z Użytkownikiem Aplikacji, w tym w szczególności w celu zgłaszania informacji drogowych, w tym informacji o natężeniu ruchu drogowego, zatorach drogowych, wypadkach drogowych, prowadzonych kontrolach prędkości przez służby mundurowe, numerach tablic rejestracyjnych nieoznakowanych pojazdów Policji, fotoradarach, a także udzielenia odpowiedzi na zadawane przez Użytkownika pytania związane z Aplikacją i jego funkcjonowaniem, a także przekazywanie zgłoszeń o kontrolach drogowych, zdarzeniach drogowych, fotoradarach pozostałym Użytkownikom Aplikacji;

1.3

celów marketingowych, w tym w szczególności przesyłania informacji handlowych za pomocą newslettera o ile użytkownik Aplikacji uprzednio wyraził zgodę na otrzymywanie newslettera;

1.4

w celach statystycznych;

1.5

w celu wypełnienia prawnie ciążącego obowiązku na Administratorze;

1.6

doskonalenia i polepszenia jakości usług świadczonych przez Spółkę;

1.7

dochodzenia roszczeń;

1.8

wsparcia w zakresie obsługi wniosków i skarg;

1.9

przekazywania informacji o aktualizacjach, powiadomieniach, ogłoszeniach, prośbach Użytkowników i dodatkowych informacji związanych bezpośrednio ze świadczeniem usług (w tym poprzez powiadomienia typu "push", adres e-mail i SMS);

1.10

wykrywania nadużyć i nielegalnej działalności;

1.11

wykrywania i zapobieganie oszustwom, sprzeniewierzaniu, naruszeniom, kradzieżom tożsamości i innym nielegalnym działaniom oraz niewłaściwemu korzystaniu z Usług;

1.12

reagowania w przypadkach awarii i nieprawidłowego działania Aplikacji;

1.13

poprawy bezpieczeństwa i niezawodności Usług.

2. Administrator przetwarza następujące dane:
2.1

Imię i nazwisko;

2.2

Adres e-mail;

2.3

Numer telefonu;

2.4

Indywidualne ID użytkownika;

2.5

Hasło do Aplikacji;

2.6

Wizerunek (jeśli Użytkownik dobrowolnie opublikował swój wizerunek w Aplikacji)

2.7

Szczegółowe informacje o lokalizacji, podróży i trasie. Informacje o lokalizacji i trasie są zbierane m.in. w postaci sygnałów GPS (w połączeniu ze znacznikiem czasu), adresu IP i innych informacji z czujników i odbiorników w Urządzeniu Mobilnym lub jego otoczeniu, na którym zainstalowana jest i aktywowana Aplikacja. Informacje o lokalizacji i trasie są zapisywane w historii tras wszystkich podróży odbytych podczas korzystania z Aplikacji.;

2.8

Opinie i interakcje z treściami i reklamami wyświetlanymi podczas korzystania z Aplikacji;

2.9

Aktywność Użytkownika na stronach i aplikacjach osób trzecich, które użytkownik zdecydował się połączyć z założonym przez siebie Kontem Użytkownika lub z którymi wchodzi w interakcje za pośrednictwem Aplikacji;

2.10

Częstotliwość korzystania z Aplikacji i przez jaki okres czasu, typ Urządzenia Mobilnego, unikalne identyfikatory, typ i wersję systemu operacyjnego, zużycie baterii, strony internetowe lub aplikacje stron trzecich, które użytkownik odwiedza lub używa albo z którymi wchodzi w interakcję za pośrednictwem Aplikacji, informacje, które Użytkownik oglądał w naszych Usługach, reklamy, które są wyświetlane Użytkownikowi lub które użytkownik przegląda, okoliczność korzystania z aplikacji/usług stron trzecich za pośrednictwem Aplikacji do komunikowania się ze stronami trzecimi, oraz czas trwania takiej komunikacji, adres protokołu internetowego (IP) i nazwa domeny, a także lokalizacja geograficzna urządzenia, z którego Użytkownik korzysta do logowania się i korzystania z Aplikacji;

2.11

Informacje na temat interakcji Urządzeń Mobilnych Użytkownika ze świadczonymi przez Aplikację usługami, w tym raportami o awariach, aktywności systemu, a także datę, godzinę i adres URL odnośnika do wszelkich zgłoszeń;

2.12

Dane z przestrzeni publicznej zawarte w sporządzonych nagraniach i zdjęciach z przebytej przez Użytkownika trasy;

3. Rejestracja oraz logowanie się do Aplikacji, jest możliwe również za pośrednictwem innej platformy weryfikującej i uwierzytelniającej, to jest poprzez konto w serwisie Google, Apple lub Facebook. W takim wypadku Aplikacja otrzymuje dane Użytkowników niezbędne w celu rejestracji i logowania od podmiotów udostępniających taką usługę. Aplikacja otrzymuje w takim wypadku: imię i nazwisko, adres e-mail oraz zdjęcie profilowe takiego Użytkownika.
4. Administrator może powierzyć dane Użytkowników Aplikacji:
4.1

Organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym do takiego dostępu na podstawie przepisów prawa, w szczególności kiedy jest to niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa Aplikacji lub praw innych Użytkowników;

4.2

Podmiotom świadczącym usługi IT na rzecz Administratora;

4.3

Podmiotom świadczącym obsługę prawną na rzecz Administratora;

4.4

Podmiotom świadczącym usługi marketingowe i doradcze na rzecz Administratora;

4.5

Innym podmiotom świadczącym usługi dla Administratora, w celach, o których mowa w § 3 ust. 1 niniejszej Polityki prywatności;

5. Część usługodawców Aplikacji może przechowywać dane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W takim przypadku, przed przekazaniem danych Administrator zapewnia by istniał u odbiorcy danych odpowiedni poziom ich ochrony, (np. na podstawie decyzji Komisji UE stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony lub za pomocą uzgodnienia z odbiorcą tzw. standardowych klauzul umownych Unii Europejskiej).
6. Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie newslettera poprzez swoje konto w Aplikacji. Użytkownik w każdym czasie może zrezygnować z otrzymania newslettera poprzez zmianę ustawień na swoim koncie Użytkownika.
7. Użytkownik korzystając z Aplikacji wyraża zgodę na zbieranie i wykorzystanie danych dotyczących lokalizacji urządzenia Użytkownika. Pozwala to na świadczenie usług. Użytkownik w każdym czasie może zrezygnować z możliwości ustalenia przez Aplikacji jego lokalizacji poprzez zmianę ustawień na swoim Koncie Użytkownika.
8. Zgodnie z § 3 ust. 6 Regulaminu, w celu zapewnienia najlepszej funkcjonalności WatchOUT oraz w celu efektywnego i szybkiego informowania o zdarzeniach drogowych (niezależnie od zgłoszeń dokonanych przez Użytkowników) Aplikacja (w przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika na użycie aparatu) automatycznie wykonuje zdjęcia terenu po którym porusza się Użytkownik, korzystając z udostępnionego nagrania z przebytej przez Użytkownika trasy celem wykonania zdjęć prezentujących zgłoszenia drogowe. Zdjęcia te nie są dostępne dla innych Użytkowników, ani też w żaden inny sposób nie są udostępniane publicznie - służą jedynie Spółce do zamieszczenia dodatkowych informacji o zdarzeniach drogowych oraz pojazdach nieoznakowanych w WATCH OUT, w przypadku ich wykrycia na wykonanych zdjęciach. Wszelkie elementy zawarte na wykonanych zdjęciach, stanowiące dane osobowe, w tym w szczególności wizerunki osób, a także sfotografowane tereny prywatne, zostaną zamazane w sposób uniemożliwiający identyfikację. Powyższe nie dotyczy tablic rejestracyjnych zarówno nieoznakowanych, jak i oznakowanych pojazdów Policji, które to stanowią publicznie dostępne informacje. Jednocześnie wszelkie wykonane w ten sposób zdjęcia, niezależnie od dokonanego retuszu, będą usuwane, bez sporządzania jakichkolwiek kopii zapasowych, po upływie 7 dni od daty ich sporządzenia. Podstawa przetwarzania danych w tym wypadku, pozostaje prawnie uzasadniony cel realizowany przez Spółkę (art. 6 ust. 1 pkt. 7 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).
9. WatchOUT posiada funkcję, która umożliwia Użytkownikowi sporządzenie nagrania z przebytej przez siebie trasy (wyłącznie obrazu, bez dźwięku). Sporządzone przez Użytkownika nagranie pozostaje dostępne wyłącznie dla niego oraz Spółki, bez możliwości wglądu do niego przez innych Użytkowników i jest zapisywane wyłącznie w pamięci telefonu Użytkownika oraz krótkotrwale na serwerze Spółki

IV. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

1. Użytkownikowi Aplikacji przysługują w stosunku do jego danych osobowych następujące uprawnienia:
1.1

Prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, uzupełnienia, uaktualnienia przy czym w każdym czasie zarejestrowany Użytkownik ma możliwość dokonania wskazanych czynności poprzez swoje konto Użytkownika w Aplikacji;

1.2

Zgłoszenie żądania potwierdzenia przez Administratora jakie dane Użytkownika przetwarza oraz żądanie dostarczenia kopii tych danych, przy czym w każdym czasie zarejestrowany Użytkownik ma dostęp do danych osobowych jakie przekazuje Administratorowi poprzez swoje konto Użytkownika w Aplikacji;

1.3

Prawo do usunięcia swoich danych osobowych;

1.4

Prawo do czasowego wstrzymania przetwarzania jego danych;

1.5

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

1.6

Prawo do żądania przeniesienia danych osobowych;

1.7

Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

2. Użytkownik może korzystać ze swoich uprawnień określonych w § 4 ust. 1 niniejszej Polityki Prywatności poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na adres [[email protected]].
3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Biuro Komisarza ds. Informacji (The Information Commissioner’s Office), w przypadku gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy powszechnie obowiązujące.
4. Użytkownik ma prawo dostosowania swoich ustawienia prywatności w Aplikacji i wyboru, jakie dane osobowe mogą być gromadzone o Użytkowniku i sposobu w jaki dane będą wykorzystywane.
5. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie przypadki wykorzystania lub niewłaściwego wykorzystania jego Konta i danych osobowych tamże zgromadzonych, będących efektem przekazania danych do logowania osobie trzeciej. Spółka przestrzega o obowiązku zachowania danych do logowania w całkowitej poufności i unikania ujawniania ich innym osobom. Hasło powinno być zmieniane często, co najmniej raz na pół roku.

V. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

1. Administrator przechowuje dane jedynie przez czas jaki jest niezbędny dla zrealizowania celów, dla których dane zostały zebrane.
2. Jeśli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika, Administrator przechowuje dane do czasu cofnięcia przedmiotowej zgody.
3. Dane osobowe mogą być przechowywane dłużej, jeżeli obowiązek taki wynika z przepisów prawa lub jest to konieczne dla obrony lub dochodzenia roszczeń przez Administratora w stosunku do Użytkowników.
4. Zdjęcia automatycznie wykonane przez WATCH OUT podczas trasy Użytkownika, o których mowa w § 3 ust. 8 Polityki prywatności oraz § 3 ust. 6 Regulaminu, pozostają usuwane przez Spółkę w terminie 7 dni od dnia ich sporządzenia.

VI. MECHANIZMY AUTOMATYCZNEGO PRZECHOWYWANIA DANYCH

1. W Aplikacji stosowane są mechanizmy automatycznego przechowywania danych tzw. pliki ,,Cookies”. Są to pliki zapisywane na Urządzeniu Mobilnym Użytkownika, służące do identyfikacji Użytkownika w trakcie korzystania z Aplikacji. Brak zmiany po Stronie Użytkownika jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
2. Użycie plików ,,Cookies” jest konieczne w celu prawidłowego świadczenia usług w ramach Aplikacji.
3. W ramach Aplikacji wykorzystywane są następujące rodzaje plików ,,Cookies”.
3.1

sesyjne;

3.2

stałe;

3.3

analityczne;

4. Pliki ,,Cookies” sesyjne są automatycznie usuwane z dysku twardego po zakończeniu sesji (po wylogowaniu lub zamknięciu okna przeglądarki).
5. Pliki ,,Cookies” stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Aplikacji przez czas określony w parametrach plików ,,Cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
6. Pliki ,,Cookies” analityczne umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji Użytkownika Aplikacji, w tym gromadzą informację o sposobie korzystania przez Użytkownika z Aplikacji, liczbie odwiedzin, czasie wizyty. Pliki analityczne nie rejestrują konkretnych danych osobowych Użytkownika, lecz służą do opracowania statystyk. W przypadku .,,Cookies” analitycznych Aplikacja używa narzędzi w postaci Google Analytics, Firebase oraz Facebook Ads w celu dokonywania analizy użytkowania Aplikacja przez Użytkownika. Narzędzia te gromadzą dane statystyczne i inne informacje o sposobie użytkowania strony, wykorzystując w tym celu pliki ,,Cookies”, które są przechowywane w aplikacji jak i przeglądarce Użytkownika. Zebrane w ten sposób informacje są wykorzystywane do tworzenia raportów na temat użytkowania Aplikacji. Więcej informacji na temat Google Analytics oraz Facebook Add można znaleźć w opublikowanych przez wskazane podmioty politykach prywatności pod adresami: http://www.google.com/privacypolicy.html oraz https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation.
7. Podmioty trzecie w celu wyświetlania reklam w Aplikacji oraz usługodawcy, świadczący usługi na rzecz Administratora w celu funkcjonowania Aplikacji, mogą korzystać z własnych plików ,,Cookies”.
8. Użytkownik w każdym momencie może wyłączyć w swojej przeglądarce obsługę przyjmowania plików ,,Cookies”, jednak efektem takiej zmiany mogą być utrudnienia związane z obsługą usług świadczonych za pomocą Aplikacji. Zapisane pliki ,,Cookies” mogą być także usunięte przez Użytkownika poprzez zastosowanie odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej, programów służących w ten celu lub narzędzi dostępnych w ramach programu operacyjnego z którego korzysta Użytkownik.
9. Przed rozpoczęciem korzystania z Aplikacji zaleca się zapoznanie z sposobem zarządzania funkcjami prywatności/bezpieczeństwa umieszczonymi w menu przeglądarki używanej przez Użytkownika oraz skonfigurowanie ich według preferencji Użytkownika.

VII. APLIKACJA

1. Dostęp do WatchOUT jest możliwy wyłącznie za pomocą Aplikacji, którą Użytkownik może zainstalować na swoim Urządzeniu Mobilnym.
2. W przypadku zainstalowania Aplikacji na Urządzeniu Mobilnym Użytkownika przechowywany jest identyfikator Aplikacji do momentu usunięcia Aplikacji. Identyfikator Aplikacji oraz informacje o marce, modelu, numerze seryjnym Urządzenia Mobilnego są wysyłane do Spółki w procesie rejestracji Urządzenia Mobilnego w Aplikacji oraz są wykorzystywane w celu jednoznacznego zidentyfikowania Aplikacji i Urządzenia mobilnego.
3. Każdy Użytkownik może w każdym momencie dokonać deinstalacji Aplikacji, co odbywa się w sposób właściwy dla danej wersji systemu operacyjnego zainstalowanego na Urządzeniu Mobilnym. W celu deinstalacji Użytkownik powinien postępować zgodnie z instrukcją sporządzoną przez producenta systemu operacyjnego.

VIII. PRZETWARZANIE DANYCH OSÓB PONIŻEJ 16 ROKU ŻYCIA

1. Usługi Aplikacji nie są przeznaczone dla osób poniżej 16 (szesnastego) roku życia.
2. W przypadku powzięcia przez Administratora informacji, co do przetwarzania danych osobowych osoby poniżej 16 (szesnastego) roku życia, dane zostaną niezwłocznie usunięte.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
2. Usługodawca udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
3. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany środków bezpieczeństwa i ochrony danych, jeżeli jest to potrzebne z powodu rozwoju technicznego Aplikacji. W stopce Aplikacji Administrator zobowiązuje się utrzymywać aktualną treść polityki prywatności.
Poznaj
WatchOUT!
Zobacz wideo
Potrzebujesz
oprogramowania
AI / ML?