Regulamin

W celu określenia zasad i reguł, na podstawie których Użytkownicy mogą korzystać z WatchOUT, Spółka [WATCHOUTAI Sp. z o.o.] z siedzibą w [Krakowie] przy ul. [Smoleńsk 23/2, 31-108 Kraków], publikuje dokument informujący i wyjaśniający o zasadach korzystania z WatchOUT, jej funkcjonalnościach i warunkach świadczenia przez Spółkę usług.

I. Postanowienia ogólne

1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyto następujące definicje, oznaczają one:
1.1

Konto Użytkownika/Konto – oznacza prowadzony pod unikalnym loginem przypisanym każdemu Użytkownikowi zbiór zasobów, gdzie gromadzone pozostają dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach WatchOUT;

1.2

Polityka Prywatności - dokument informujący i wyjaśniający o sposobie przetwarzania, gromadzenia i zabezpieczenia danych Użytkowników WatchOUT.

1.3

Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin;

1.4

Rejestracja – oznacza procedurę zakładania Konta;

1.5

Spółka– oznacza spółkę [WATCHOUTAI Sp. z o.o.] z siedzibą [Smoleńsk 23/2, 31-108 Kraków, Polska];

1.6

Treści – oznacza wszystko, co widzi Użytkownik korzystając z WatchOUT, w tym teksty, zdjęcia, artykuły, pliki graficzne, treści interaktywne,metatagi;

1.7

Umowa - oznacza umowę o świadczenie usług elektronicznych zawartą pomiędzy Użytkownikiem a Spółką w zakresie korzystania z WatchOUT na warunkach określonych w Regulaminie.

1.8

Urządzenie Mobilne - oznacza smartphone lub tablet;

1.9

Użytkownik – oznacza osobę fizyczną, która ukończyła 16 rok życia lub osobę prawną, która uzyskała zgodę Spółki na dokonanie Rejestracji i uzyskała dostęp do usług świadczonych przez Spółkę w ramach WatchOUT, na zasadach określonych w Regulaminie.

1.10

WatchOUT/Aplikacja – oznacza prowadzoną przez Spółkę aplikację mobilną, służącą zgłoszeniu informacji drogowych w szczególności o wypadkach drogowych, zatorach drogowych, natężeniu ruchu drogowego, miejscach, w których przeprowadzana jest kontrolach prędkości przez funkcjonariuszy służb mundurowych, przekazywania numerów tablic rejestracyjnych nieoznakowanych samochodów funkcjonariuszy Policji oraz przekazywania informacji o wolnych miejscach parkingowych w okolicy, w której znajduje się pojazd Użytkownika;

2. W celu uzyskania dostępu do treści i usług oferowanych za pośrednictwem WatchOUT konieczne pozostaje ściągnięcie Aplikacji, Rejestracja Użytkownika, zalogowanie do WatchOUT,uzyskanie dostępu do Internetu oraz uaktywnienie funkcji GPS.
3. Korzystanie z WatchOUT i z jej funkcji opisanych w Regulaminie, Rejestracja oraz logowanie do Aplikacji, pozostaje nieodpłatne. Jedynym warunkiem korzystania z WatchOUT jest posiadanie Urządzenia Mobilnego z dostępem do Internetu, wyposażonego w Aplikację jak również funkcję Bluetooth, Wifi (a zwłaszcza Wifi Direct), kamery oraz aktywną funkcję GPS, a także posiadanie przez Użytkowników konta poczty elektronicznej działającego na dowolnym serwerze (inny niż tymczasowy lub anonimowy).
4. Osoby dokonujące Rejestracji dodatkowo mogą zostać poproszone o uwierzytelnienie Konta Użytkownika poprzez zastosowanie aktualnie stosowanych w WatchOUT mechanizmów uwierzytelnienia, w postaci wiadomości e-mail, SMS, TOTP, zawierającej link lub kod numeryczny, potwierdzający wykonanie określonej akcji w WatchOUT. W celu zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania WatchOUT, Spółka może wprowadzić również dodatkowe sposoby uwierzytelnienia konta.
5. Spółka może świadczyć także inne usługi związane z WatchOUT przy czym ich rodzaje oraz warunki ich świadczenia zostaną określone w odrębnych regulaminach.

II. ZASADY REJESTRACJI W WATCHOUT

1. Użytkownikami mogą być wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 16 rok życia. Rejestracja przez przedsiębiorcę, w tym spółki prawa handlowego, jest możliwa tylko jeżeli Spółka wyrazi na to zgodę udzieloną na wniosek, w formie elektronicznej.
2. W celu dokonania Rejestracji należy wypełnić formularz rejestracyjny, w którym należy podać:
2.1

Login;

2.2

Adres e-mail (inny niż tymczasowy lub anonimowy)

2.3

Hasło;

2.4

Datę urodzenia;

2.5

Numer telefonu (opcjonalny);

2.6

Imię i nazwisko (opcjonalne);

2.7

Avatar (opcjonalny);

3. Po wypełnieniu formularza, dla celów bezpieczeństwa, Spółka może zażądać podania dodatkowych danych lub wykonania pewnych czynności w celu uwierzytelnienia danych podanych przez osobę dokonującą rejestracji, takich jak potwierdzenie adresu e-mail (przesłanie linku), numeru telefonu (przesłanie kodu).
4. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego, zaakceptowaniu Regulaminu dochodzi do zawarcia Umowy o świadczenie usług elektronicznych pomiędzy Użytkownikiem, a Spółką na warunkach określonych w Regulaminie, co skutkuje utworzeniem Konta Użytkownika.
5. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta Użytkownika po podaniu loginu oraz hasła (logowanie). Logowanie do Konta Użytkownika jest możliwe także za pośrednictwem innych serwisów zewnętrznych, w tym serwisów społecznościowych. Serwisy zewnętrzne mogą przewidywać dodatkowe warunki w celu logowania za ich pośrednictwem do WatchOUT. Korzystanie z zautomatyzowanych rozwiązań, w szczególności oprogramowania wywołującego logowanie, następuje na ryzyko Użytkownika korzystającego z takiego oprogramowania.

III. FUNKCJE WATCHOUT I ZASADY KORZYSTANIA

1. Użytkownicy po dokonaniu Rejestracji mogą:
1.1

zgłaszać informacje drogowe, w szczególności informacje o natężeniu ruchu drogowego, zatorach drogowych, wypadkach drogowych, o prowadzonej kontroli prędkości przez służby mundurowe, o numerach tablic rejestracyjnych nieoznakowanych pojazdów Policji, o wolnych miejscach parkingowych znajdujących się w okolicy, w której pojazd przebywa;

1.2

korzystać z informacji drogowych znajdujących się w WatchOUT;

2. Korzystając z WatchOUT Użytkownik:
2.1

jest zobowiązany podejmować działania zgodne z przepisami prawa, w szczególności z uwzględnieniem przepisów ruchu drogowego, Regulaminem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, nie naruszając jakichkolwiek praw osób trzecich oraz uzasadnionych interesów Spółki;

2.2

ma obowiązek sprawdzić przed skorzystaniem z WATCH OUT legalność wykorzystania funkcji Aplikacji na danym terytorium, w tym w szczególności jest zobowiązany zapoznać się z treścią przepisów prawa , które obowiązują na terenie państwa, w którym Użytkownik korzysta z Aplikacji. Świadome lub nieświadome korzystanie z Aplikacji w danym państwie, gdzie pozostaje to nielegalne odbywa się na wyłączną odpowiedzialność i ryzyko Użytkownika, co Użytkownik uznaje i na co wyraża zgodę, akceptując niniejszy Regulamin;

2.3

zobowiązany jest podawać prawdziwe dane, informacje jak i składać oświadczenia zgodne z prawdą;

2.4

ma obowiązek powstrzymać się od wykorzystywania WatchOUT do publikacji oraz udostępniania w inny sposób Użytkownikom jakichkolwiek reklam i usług oraz wszelkich informacji o charakterze komercyjnym;

2.5

jest zobowiązany powstrzymać się od podejmowania jakichkolwiek działań, które mogłyby utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie WatchOUT lub powodować uciążliwości w korzystaniu z WatchOUT przez innych Użytkowników, w tym w szczególności zabrania się spamowania, manipulowania treściami i zgłoszeniami w WatchOUT;

2.6

ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania, w tym za Treści jakie zamieszcza w WatchOUT jak i pełną odpowiedzialność karną za korzystanie z aplikacji na terytorium Państw, których ustawodawstwo zakazuje używania tego rodzaju aplikacji i przewiduje za nie odpowiedzialność karną;

2.7

Użytkownik jest zobowiązany do nieudostępniania loginu i hasła osobom trzecim, a w przypadku ich wykorzystania przez osoby trzecie ponosi pełną odpowiedzialność za ich działania;

2.8

Użytkownik nie może kopiować, modyfikować, dostosowywać, tłumaczyć, odtwarzać kodu źródłowego, dekompilować lub dekonstruować jakiejkolwiek części Treści zawartej w WatchOUT ani w żaden sposób, ani publicznie ich nie prezentować, wykonywać, ani rozpowszechniać;

2.9

Użytkownik nie może zakłócać lub przerywać działania WatchOUT, serwerów lub sieci, które są hostingiem WatchOUT, a także naruszać jakiekolwiek wymagania, procedury, zasady lub przepisy dotyczące takich serwerów lub sieci;

2.10

Użytkownik nie może sprzedawać, licencjonować lub wykorzystywać w celach komercyjnych WatchOUT lub jej kodu źródłowego;

2.11

zakazane jest tworzenia kopii lustrzanych jakiejkolwiek części kodu źródłowego WatchOUT bez uprzedniej wyraźnej pisemnej zgody Spółki;

3. W ramach korzystania z WatchOUT, zabrania się w szczególności zamieszczania:
3.1

informacji nieprawdziwych,

3.2

wypowiedzi naruszających zasady etykiety i dobrego wychowania,

3.3

wypowiedzi wulgarnych lub obraźliwych, w tym naruszających wszelkie dobra osobiste osób trzecich, w tym w szczególności Użytkowników;

3.4

Treści propagujących przemoc, treści drastycznych, ekstremistycznych, terrorystycznych, bądź innych nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii lub konfliktów między społecznościami, środowiskami, narodami, mniejszościami;

3.5

Treści naruszających prawa autorskie osób trzecich,

4. Użytkownik zamieszczając swoje dane, swój wizerunek inne treści wyraża zgodę na ich wykorzystanie przez Spółkę na potrzeby prowadzenia WatchOUT oraz przez innych Użytkowników w zakresie osobistego użytku na czas nieokreślony.
5. Użytkownik może zamieszczać w WatchOUT zdjęcia, przy czym ponosi on za nie pełną odpowiedzialność. Dozwolone pozostaje zamieszczanie zdjęć, co do których Użytkownik posiada stosowne prawa. Zamieszczając swoje zdjęcia, Użytkownik wyraża zgodę na rozpowszechnianie i publiczne udostępnienie swojego wizerunku. Zabronione pozostaje zamieszczanie zdjęć ukazujących wizerunek innej osoby, chyba że osoba ta wyraziła zgodę na publiczne rozpowszechnianie i udostępnianie jej wizerunku.
6. W celu zapewnienia najlepszej funkcjonalności WatchOUT oraz w celu efektywnego i szybkiego informowania o zdarzeniach drogowych (niezależnie od zgłoszeń dokonanych przez Użytkowników) Aplikacja (w przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika na użycie aparatu) automatycznie wykonuje zdjęcia terenu po którym porusza się Użytkownik, korzystając z udostępnionego nagrania z przebytej przez Użytkownika trasy celem wykonania zdjęć prezentujących zgłoszenia drogowe. Zdjęcia te nie są dostępne dla innych Użytkowników, ani też w żaden inny sposób nie są udostępniane publicznie - służą jedynie Spółce do zamieszczenia dodatkowych informacji o zdarzeniach drogowych oraz pojazdach nieoznakowanych w WATCHOUT, w przypadku ich wykrycia na wykonanych zdjęciach. Wszelkie elementy zawarte na wykonanych zdjęciach, stanowiące dane osobowe, w tym w szczególności wizerunki osób, a także sfotografowane tereny prywatne, zostaną zamazane w sposób uniemożliwiający identyfikację. Powyższe nie dotyczy tablic rejestracyjnych zarówno nieoznakowanych, jak i oznakowanych pojazdów Policji, które to stanowią publicznie dostępne informacje.
7. WATCHOUT posiada funkcję, która umożliwia Użytkownikowi sporządzenie nagrania z przebytej przez siebie trasy (wyłącznie obrazu, bez dźwięku). Sporządzone przez Użytkownika nagranie pozostaje dostępne wyłącznie dla niego oraz Spółki, bez możliwości wglądu do niego przez innych Użytkowników i jest zapisywane wyłącznie w pamięci telefonu Użytkownika oraz krótkotrwale na serwerze Spółki.
8. Zdjęcia, o których mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu będą przechowywane przez Spółkę przez okres niezbędny do odnotowania i zarejestrowania zgłoszenia drogowego, nie dłuższy niż 7 dni od momentu ich automatycznego wykonania przez Aplikację.

IV. ROLA SPÓŁKI

1. Spółka w ramach WatchOUT zapewnia Użytkownikom odpowiednie narzędzia informatyczne, w celu umożliwienia korzystania z wszelkich funkcji WatchOUT, w tym w szczególności narzędzia umożliwiające:
1.1

utworzenie i prowadzenie Konta Użytkownika;

1.2

przeglądanie treści umieszczonych w WatchOUT;

1.3

zgłaszania informacji drogowych, o których mowa w §1 ust.1 pkt i Regulaminu;

1.4

sporządzenie nagrania z przebytej przez Użytkownika trasy (wyłącznie obrazu, bez dźwięku) za pomocą kamery znajdującej się w smartphonie Użytkownika;

2. Spółka podejmuje wszelkie możliwe działania celem zapewnienia prawidłowego i nieprzerwanego funkcjonowania WatchOUT. Spółka zastrzega sobie jednak możliwość czasowego wstrzymania pracy WatchOUT, w niezbędnym zakresie i w uzasadnionych przypadkach, gdy ze względów technicznych lub z przyczyn niezależnych od Spółki, w tym stanowiących siłę wyższą, zapewnienie pełnej funkcjonalności WatchOUT nie jest możliwe. W takim wypadku Spółka zobowiązuje się podjąć wszelkie możliwe starania aby ograniczyć negatywne skutki zaistnienia tego typu sytuacji.

V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPÓŁKI

1. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość jakichkolwiek informacji drogowych przekazanych przez Użytkowników, za wszelkie naruszenia przez nich przepisów ruchu drogowego oraz naruszenie jakichkolwiek dóbr osobistych osób trzecich.
2. Spółka nie ma obowiązku weryfikowania, filtrowania czy też monitorowania jakichkolwiek informacji wprowadzanych przez Użytkowników i nie ingeruje w korzystanie z WatchOUT przez Użytkowników, poza przypadkami określonymi w Regulaminie.
3. Łącze internetowe wymagane do korzystania z WatchOUT oraz wszelkie związane z tym opłaty (np. wydatki na dane w sieci komórkowej) poniesione w związku z korzystaniem z WatchOUT dokonywane są wyłącznie na koszt Użytkownika. Przesyłanie i odbieranie aktualizacji w czasie rzeczywistym do i z WatchOUT wymaga połączenia online (np. Wi-Fi, 3G, 4G) między Urządzeniem Mobilnym a Internetem. Koszty takiego połączenia są zgodne z umową pomiędzy Użytkownikiem, a dostawcą usług komunikacyjnych oraz z obowiązującymi warunkami płatności.
4. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych przez Użytkowników wskazanych przy Rejestracji lub podczas edycji danych podanych przy Rejestracji.
5. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane w WatchOUT, chyba, że otrzyma urzędowe zawiadomienie albo inną wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze przechowywanych danych przekazanych przez Użytkownika do WatchOUT. W takim wypadku Spółka uniemożliwi dostęp do tych danych poprzez zablokowanie dostępu albo dokona ich usunięcia z WatchOUT, o czym zawiadomi Użytkownika, którego te dane dotyczą.
6. Spółka transmitując dane zapewnia automatyczne i krótkotrwałe pośrednie przechowywanie danych w WatchOUT w celu przyspieszenia ponownego dostępu do nich na żądanie Użytkownika, przy czym:
6.1

nie modyfikuje danych;

6.2

posługuje się uznanymi i stosowanymi zwykle w tego rodzaju działalności technikami informatycznymi określającymi parametry techniczne dostępu do danych i ich aktualizowania;

6.3

nie zakłóca posługiwania się technikami informatycznymi uznanymi i stosowanymi zwykle w tego rodzaju działalności w zakresie zbierania informacji o korzystaniu ze zgromadzonych danych.

7. Spółka, przy zachowaniu warunków określonych w § 5 pkt.6, nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane gdy niezwłocznie usunie dane albo uniemożliwi dostęp do przechowywanych danych w przypadku uzyskania wiadomości, że dane zostały usunięte z początkowego źródła transmisji lub dostęp do nich został uniemożliwiony, albo gdy sąd lub inny właściwy organ nakazał usunięcie danych lub uniemożliwienie do nich dostępu.
8. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy działania Użytkownika naruszają przepisy prawa, zasady etyki i dobre obyczaje lub postanowienia Regulaminu, Spółka jest uprawniona:
8.1

upomnieć Użytkownika lub udzielić mu ostrzeżenia;

8.2

ograniczyć Użytkownikowi dostęp do poszczególnych usług;

8.3

zawiesić Konto Użytkownika na czas oznaczony;

8.4

rozwiązać z Użytkownikiem Umowę w trybie natychmiastowym na warunkach określonych w § 8 Regulaminu i dokonać usunięcia Konta Użytkownika;

9. Przyczyną podjęcia przez Spółkę działań określonych w § 5 ust. 5 Regulaminu może być każde naruszenie przepisów prawa, zasad etyki i dobrych obyczajów lub Regulaminu, w tym w szczególności:
9.1

podanie przez Użytkownika niepełnych lub nieprawdziwych danych Użytkownika;

9.2

udostępnienie przez Użytkownika Konta Użytkownika innym osobom trzecim;

9.3

dokonanie kilkukrotnej Rejestracji przez tego samego Użytkownika i założenie wielu Kont;

9.4

naruszenie zasad korzystania Użytkownika określonych w § 3 Regulaminu;

9.5

przesyłanie nieprawdziwych informacji.

10. Zastosowanie danych sankcji określonych w § 5 ust. 5 Regulaminu jest uzależnione od decyzji Spółki, przy czym Spółka dokonuje oceny i wyboru na podstawie wagi i skali danego naruszenia, z zastrzeżeniem, iż sankcja o której mowa w § 5 ust. 5 pkt. d) może być zastosowana tylko na warunkach określonych w § 8 Regulaminu.
11. Spółka zastrzega sobie również prawo do redagowania treści zamieszczonych przez Użytkownika, ich ocenzurowania, usunięcia w przypadku gdy naruszają one zasady Regulaminu lub przepisy prawa.
12. Niezastosowanie się przez Użytkownika do zasad wskazanych w §3 Regulaminu może skutkować (według uznania Spółki) zakończeniem dostępu do WatchOUT i może również narazić Użytkownika na odpowiedzialność cywilną i/lub karną.

VI. OCHRONA PRYWATNOŚCI

1. Spółka przetwarza dane Użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności, z której treścią Użytkownik może zapoznać się pod adresem [https://watchoutai.com/pl/polityka-prywatności]. Dokument ten zawiera pełne informacje wymagane przez przepisy prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych. Każdy Użytkownik powinien szczegółowo się z nim zapoznać i go zaakceptować przez rozpoczęciem korzystania z WatchOUT.
2. Użytkownikom ujawniane są dane osobowe innych Użytkowników jedyniew przypadkach przewidzianych w Regulaminie i wyłącznie w celach związanych z przeprowadzaniem WatchOUT. W innych przypadkach udostępnienie danych odbywa się za uprzednią zgodą osoby, której dane dotyczą.
3. Użytkownik zobowiązany jest nie ujawniać osobom trzecim informacji dotyczących innych Użytkowników, które otrzymał w związku z korzystaniem z WatchOUT, chyba że uzyskał uprzednią zgodę od Użytkownika, którego dane dotyczą. W szczególności zabronione jest wykorzystywanie przedmiotowych informacji w celach komercyjnych polegających, w szczególności na promowaniu w jakiejkolwiek formie działalności Użytkownika lub osób trzecich.

VII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Użytkownicy mają prawo zgłaszać reklamacje w sprawach dotyczących zawartej Umowy w ramach funkcjonowania WatchOUT.
2. Reklamacje można zgłaszać pisemne, w formie listu poleconego na adres: [Smoleńsk 23/2, 31-108 Kraków, Polska] bądź poprzez wiadomość e-mail na adres [[email protected]]
3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać w swojej treści: imię i nazwisko oraz login osoby zgłaszającej, adres e-mail do korespondencji oraz dokładny opis reklamacji. Zgłoszenia nie zawierające powyższych danych będą pozostawiane bez rozpatrzenia.
4. Reklamacje rozpatrywane są przez Spółkę w terminie 30 dni od momentu ich otrzymania. Odpowiedź przekazywana jest na adres e-mail Użytkownika.
5. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Spółka ma prawo zwrócić się przed jej rozpatrzeniem do składającego reklamację o ich uzupełnienie. Czas udzielania dodatkowych wyjaśnień przedłuża okres rozpatrywania danej reklamacji określony w § 7 ust. 4 Regulaminu.

VIII. ROZWIĄZANIE UMOWY I ODSTĄPIENIE

1. W terminie 14 dni od zawarcia Umowy ze Spółką, Użytkownik może od niej odstąpić bez podania przyczyn. Odstąpić od umowy można poprzez wysłanie oświadczenia listem poleconym na adres [Smoleńsk 23/2, 31-108 Kraków, Polska] lub na adres e-mail: [[email protected]].
2. Świadczenie usług w ramach WatchOUT ma charakter bezterminowy, z zastrzeżeniem następujących sytuacji:
2.1

Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć Umowę poprzez wysłanie oświadczenia listem poleconym na adres [Smoleńsk 23/2, 31-108 Kraków, Polska] lub na adres e-mail: [[email protected]]. W przypadku dokonania skutecznego wypowiedzenia (rozumianego jako zatwierdzenia wypowiedzenia, co będzie widoczne na Koncie), Umowa ulega rozwiązaniu po upływie 7 dni i po tym okresie Konto Użytkownika zostanie usunięte. Po upływie wskazanego terminu, logowanie się do Konta oraz korzystanie z usług dostępnych w WatchOUT w ramach Konta, nie będzie możliwe.

2.2

Spółka może w każdym czasie wypowiedzieć Umowę zawartą z Użytkownikiem dotyczącą jego Konta, o czym zawiadamia Użytkownika wysyłając wiadomość na podany przez niego adres e-mail. W takim przypadku, Umowa ulega rozwiązaniu po upływie 7 dni od daty wysłania informacji do Użytkownika i po upływie tego terminu Konto Użytkownika zostanie usunięte. Po upływie wskazanego terminu, logowanie się do Konta Użytkownika oraz korzystanie w ramach niego z usług dostępnych w WatchOUT nie będzie możliwe.

2.3

Spółka może rozwiązać Umowę zawartą z Użytkownikiem w trybie natychmiastowym, gdy Użytkownik narusza przepisy prawa, postanowienia Regulaminu lub inne zaakceptowane przez Użytkownika zasady użytkowania związane z WatchOUT i świadczonymi w ramach niego usługami wysyłając Użytkownikowi oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy na wskazany przez niego adres e-mail.

3. Jeżeli Umowa została rozwiązana na podstawie decyzji WatchOUT, Użytkownik nie jest uprawniony do ponownego założenia Konta Użytkownika bez uprzedniej zgody Spółki, nawet w przypadku dokonania Rejestracji z użyciem innych danych.
4. Usunięcie Konta Użytkownika nie powoduje automatycznego usunięcia wszystkich treści, jakie Użytkownik zamieścił w WatchOUT. W takich wypadkach w dalszym ciągu widoczna w WatchOUT pozostaje historia danego Konta Użytkownika, przy czym dane Użytkownika pozostają zanonimizowane, zaś Użytkownik widnieje jako ,,usunięty”. Dotyczy to również Kont, które Użytkownik utworzył lub zgłosił do utworzenia, które w dalszym ciągu będą widoczne w WatchOUT.

IX. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1. Wszelkie prawa autorskie do WatchOUT, w tym do zamieszczonych w ramach WatchOUT utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83) znaków graficznych lub znaków towarowych, przysługują Spółce oraz korzystają z ochrony przewidzianej w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
2. Użytkownik pozostaje uprawniony do korzystania z treści wskazanych w § 9 ust. 1 Regulaminu w ramach przewidzianego prawem dozwolonego użytku prywatnego tj. w celu korzystania z wszelkich funkcji WatchOUT. Korzystanie przekraczające wskazany zakres wymaga zgody Spółki wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin jest dostępny w sposób stały na stronie internetowej WatchOUT, a także w Aplikacji w zakładce [więcej -> ustawienia].
2. W przypadku zmiany Regulaminu, Spółka poinformuje o tym przesyłając informację na adres e-mail Użytkownika. Zmiany w Regulaminie obowiązują Użytkowników w terminie określonym przez Spółkę, który nie może być krótszy niż 14 dni od daty zamieszczenia informacji o zmianach w WatchOUT.
3. W przypadku braku akceptacji zmian przez Użytkownika, Użytkownik uprawniony jest do rozwiązania Umowy zgodnie z §8 ust. 2 Regulaminu.
4. Prawem właściwym dla Umowy do rozstrzygania wszelkich sporów pomiędzy Użytkownikiem, a Spółką jest prawo polskie.
5. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Spółkę w ramach WatchOUT będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne, właściwe dla siedziby Spółki.
6. Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania Reklamacji i dochodzenia roszczeń przed stałym polubownym sądem konsumenckim, na zasadach określonych w regulaminie danego sądu. Wszelkie niezbędne informacje o prawa przysługujących konsumentom, w tym trybie i procedurach rozstrzygania sporów, można znaleźć pod adresem: http://www.uokik.gov.pl. Użytkownik ma również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej, pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
7. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93), ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204).
Poznaj
WatchOUT!
Zobacz wideo
Potrzebujesz
oprogramowania
AI / ML?